Sancak Teknik Yapı Yunus Kurnaz

Sancak Mah. Trabzon Cad. No:151/A
61000 Trabzon

+90 537 978 61 64