İhtiyari üretici garantisi

Şirket ilkeleri doğrultusunda 5 yıl garanti

Müşterilerimize her zaman en yüksek kaliteyi sunmak Hansgrohe şirket felsefesinin temel bir yapı taşıdır. Bu nedenle, ilk nihai müşterilerimize (aşağıda tanımlandığı şekilde), satıcılarına karşı talepte bulunacakları isteklerden bağımsız olarak, ürünlerimiz için ihtiyari üretici garantisi sunuyoruz. Bu ihtiyari üretici garantisinin koşulları ve ayrıntıları aşağıdaki garanti koşullarında görülebilir.

Garanti şartlarımız

hansgrohe ürünleri için 5 yıl üretici garantisi

I. Genel 

Hansgrohe, hansgrohe ürünlerini ilk nihai müşterilerine üretici garantisi vermektedir. Bu ihtiyari üretici garantisi, ilk nihai müşterilerin ürünü aldıkları satıcı nezdinde sahip olduğu yasal haklara ek olarak geçerlidir. İlk nihai müşterinin Hansgrohe’ye karşı (örneğin herhangi bir ürün sorumluluğu kapsamından olan) diğer talepleri bundan etkilenmez (bkz. aşağıdaki madde VII).

“İlk nihai müşteri”, hansgrohe ürününü doğrudan Hansgrohe’den veya bir Hansgrohe satış ortağından (özellikle sıhhi tesisat şirketleri, bayi, yapı marketler) satın alan ilk tüketici olan kişidir. Bu üretici garantisi kapsamında “tüketici”, hansgrohe ürününü özel kullanım amacıyla satın alan ve ticari veya bağımsız mesleki faaliyetleri kapsamında kullanmayan (ör. yeniden satmak veya üçüncü taraflara monte etmek için) herhangi bir gerçek kişidir. 

Bu üretici garantisi yalnızca asıl nihai müşteri için geçerlidir ve devredilemez. Bu sebeple, hansgrohe ürününün ilk nihai müşteri tarafından yeniden satılması durumunda, alıcının aynı zamanda tüketici olup olmadığına bakılmaksızın, söz konusu garanti bu alıcıya devredilmez.

II. Garanti kapsamı, garanti süresi

Hansgrohe ilk nihai müşteriye, satın aldığı hansgrohe ürününün malzeme, üretim ve yapım hataları içermediğini garanti eder. Burada ölçüt olan bilim ve teknolojinin üretim tarihindeki seviyesidir. 

Tüm hansgrohe ürünleri için geçerli olan bu garanti, ilk müşterinin ürünü satın alındığı tarihten itibaren 5 yıllık bir süre için geçerli olup, maksimum geçerlilik süresi üretim sonrası 6 yıldır. Aşağıda listelenen hansgrohe ürünleri bundan hariçtir. Bu hansgrohe ürünleri ile ilgili ayrı bir son tarih geçerlidir:

 

Bu garanti çerçevesinde yerine getirilen hizmetler (özellikle onarım veya değişim hizmetleri), garanti süresinin uzatılmasına neden olmaz. Garanti süresi, bu tür durumlarda yeniden başlatılmaz. Bu husus, garanti koşullarının ikame ürünle birlikte verilmesi durumunda da geçerli değildir; böylece yeni bir garanti oluşturulmuş veya garanti süresi yeniden başlatılmış sayılmaz.

Bu hatanın yol açtığı hasarların karşılanmasına yönelik olan veya ürüne karşı sorumluluk nedeniyle yapılan talepler sadece bağlayıcı yasal düzenlemeye göre yapılabilir.
Bu üretici garantisi yalnızca Hansgrohe’nin kendi satıcı şirketi veya bir satış ortağı tarafından temsil edildiği bir ülkede söz konusu ürünü satın alan ilk nihai müşteriler için geçerlidir. 

III. Hak talebinin şekli ve süresi, zaman aşımı süresi

Bu garanti kapsamında hak talebinde bulunulabilmesi için ilk nihai müşterilerin Hansgrohe’yi veya hansgrohe ürününü satın aldığı Hansgrohe satış ortağını yazılı kusur raporu ile bilgilendirmesi gerekmektedir. Söz konusu kusur raporu, ilk nihai müşterinin hansgrohe ürününün kusurunu tespit ettiği veya tespit etmesi gerektiği andan itibaren iki aylık bir ön süre zarfında ve her halükarda garanti süresinin sona ermesinden önce gerçekleştirilmelidir. Garanti süresinin henüz dolmadığını ispatlamak ilk nihai müşterinin sorumluluğu altındadır; bu ispat özellikle hansgrohe ürününün satın alma belgesini ibraz ederek sağlanabilir. 

Yazılı kusur raporu şu hususları kapsamalıdır:

 • Kusurun detaylı şekilde tasvir edilmesi,
 • İlk nihai müşterinin isim ve adres bilgileri ve
 • Müşterinin hansgrohe ürününü ilk nihai müşteri olarak satın almış olduğunun ve ne zaman satın aldığının, örneğin satın alma tarihini içeren satın alma belgesi sunarak, Hansgrohe satış ortağının ticari ünvanı ve ürün tanımı ve/veya Hansgrohe ürün kodu ile belgelendirilmesi.

Yazılı kusur raporu service@hansgrohe.com adresine e-posta ile veya https://www.hansgrohe.de/contact?topic=complaint adresindeki iletişim formu aracılığıyla gönderilmelidir. Yazılı kusur raporunun alınmasından sonra, Hansgrohe 3 iş günü içerisinde gönderen ile iletişime geçecektir. Ürün, bu süre sona ermeden ve aksi yönde bir talimat verilmeden önce sökülmemelidir. Önemli bir hasar olması durumunda durum farklıdır. 

Garanti talebi, garanti süresinin sona ermesiyle birlikte zaman aşımına uğrayacaktır. Garanti süresi dâhilinde yukarıdaki şartlara uygun olarak bir talepte bulunulursa, bununla birlikte henüz gerekli garanti hizmeti Hansgrohe tarafından sağlanmamışsa, hizmet sağlanana kadar zaman aşımı süresi askıya alınır.

IV. Ön koşullar ve İstisnalar

Bu garantiden faydalanmanın ön koşulu, ilgili hansgrohe ürününün Hansgrohe montaj kılavuzu ve kabul görmüş teknoloji kurallarına uygun olarak (örneğin ehil veya yetkili bir uzman kurum tarafından) profesyonel bir şekilde monte edilmesi ve ilgili hansgrohe ürününün Hansgrohe kullanım ve montaj kılavuzuna uygun olarak kullanılmasıdır. Bu, ürüne bağlı olarak ve sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere; giriş suyu borularının ürün kurulumundan önce veya yapım işinden sonra geçerli standartlara uygun olarak doğru şekilde yıkanmış olmasını, kurulumların hansgrohe ürünü ile birlikte verilen şemalar doğrultusunda yapılmasını ve su şebekesindeki çalışma basıncının teknik düzenlemelere göre kontrol edilmesini içerir. 

Hansgrohe bu ön koşulların yerine getirilmediğini ispat ederse veya tarafsız olarak haklı bir şüphe mevcutsa, ilk nihai müşteri yukarıda belirtilen ön koşulların yerine getirildiğini ispat etmedikçe Hansgrohe garanti hizmeti vermeyi reddedebilir.

Kullanım ve kurulum talimatları ve diğer teknik talimatlar her hansgrohe ürünü ile birlikte sunulur ve www.hansgrohe.com.tr adresinden temin edilebilir.

Bu üretici garantisi müteakip durumlardaki herhangi bir talebi karşılamaz

 • hansgrohe ürününün ticari olarak veya münferiden mesleki kullanımı;
 • Yanlış kusur raporu sunulması ve Hansgrohe tarafından önceden değerlendirme yapılmadan veya talimat verilmeden arızalı hansgrohe ürününün sökülmesi (bkz. madde III)
 • Verilen veya www.hansgrohe.com.tr adresinde bulunan kullanım ve montaj kılavuzunun yanı sıra tüm güvenlik önlemlerine uyulmaması;
 • hansgrohe ürününün uygun olmayan biçimde bakımı veya onarımı, özellikle de orijinal hansgrohe yedek parçaları dışında onarım veya bakım yapılması;
 • Yanlış montaj veya işletime alma;
 • hansgrohe ürününün amacına veya önerilen kullanımına uygun olmayan veya başka bir şekilde uygunsuz veya kötü niyetli kullanımı (saf içme suyu dışındaki sıvılarla işletime alma dahil);
 • Ürün modifikasyonları, özellikle hansgrohe ürününün münferit parçalarının veya bileşenlerinin montajı, sökülmesi veya değiştirilmesi veya
 • Ürün üzerindeki imalat/seri numarası veya üretim tarihi kaldırılmış, değiştirilmiş veya tanınmaz hale getirilmiş hansgrohe ürünleri.

Bu üretici garantisi şunları kapsamaz 

 • Nakliye, kurulum veya dış etkiler (çarpma, darbe, düşme) kaynaklı ürün kusurları;
 • Satıcı, montajcı veya üçüncü tarafların neden olduğu ürün kusurları veya hasarlar;
 • Normal aşınma ve yıpranma (ör. çizikler, aşınma) veya kasıtlı hasarlardan kaynaklanan ürün kusurları (ihmal sonucu meydana gelen hasarlarda, müşterek ihmal söz konusu olacaktır);
 • Aşınma parçaları, ör. contalar, hortumlar;
 • Piller, filtre veya perlatör gibi sarf malzemeleri;
 • Cam, ampul, ayna gibi kırılgan parçaların kırılması;
 • hansgrohe ürününün faydalanma değeri üzerinde etkisi olmayan, hansgrohe ürününün hedeflenen niteliğindeki küçük sapmalar;
 • Kir püskürtmeleri, su darbeleri, özellikle sıcak su darbeleri, kireç tortuları, buz veya diğer çevresel etkilerden (ör. nem, ısı) kaynaklanan hasarlar, işletim veya kullanım hataları, aşındırıcı çevresel etkiler, kimyasallar, temizlik maddeleri, hattaki aşırı/ düşük basınç veya aşırı/ düşük voltaj;
 • Sel, yıldırım düşmesi, yangın, don veya güç kaynağındaki dalgalanmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebeplerden veya doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar.
 • Kusur kaynaklı dolaylı hasarlar ve
 • Numune veya teşhir ürünleri, 2. seçim ürünleri ve benzerleri

V. Garanti talebi durumunda hizmetler

Bölüm I.-IV. uyarınca bir garanti talebi yöneltildiğinde, Hansgrohe üretici garantisini 1) etkilenen hansgrohe ürününü onararak veya gerekli yedek parçaları tedarik ederek, 2) ürünü değiştirerek veya 3) satın alma bedelini kendi takdirine istinaden ve aşağıdaki düzenlemelere uygun olarak ilk nihai müşteriye iade ederek sağlayacaktır.

 1. Onarım
  Kural olarak, ilk nihai müşteri hatalı hansgrohe ürününü Hansgrohe’nin önceden onayını alarak uzman bir teknisyen tarafından yerinde tamir ettirir. Bu durumda, üretici garantisi gerekli yedek parçaların ücretsiz olarak teslim edilmesini kapsam içerisine alır. Hansgrohe yazılı bir anlaşma çerçevesinde onarımı kendisi yapmaya karar verirse yedek parça, kurulum ve kendi işçilik masrafları ile birlikte hansgrohe ürününün nakliyesi veya sevkiyatı için yapılan masrafları da karşılayacaktır. İlk nihai müşteri, hatalı hansgrohe ürününü erişime açık hale getirmelidir.
 2. Değişim
  Ürün değişimi sırasında hatalı hansgrohe ürünü, aynı türde, kalitede ve aynı tipte olan yeni bir hansgrohe ürünü ile değiştirilir. İlgili hansgrohe ürünü kusur raporu tarihinde üretimden kalkmış ise Hansgrohe muadil ürün teslim etmekle yükümlüdür. Hansgrohe veya Hansgrohe satış ortağına ve bunlardan yapılacak nakliye veya sevkiyat ve ayrıca hansgrohe ürününün değiştirilmesi ile ilgili her türlü işlem (sökme ve yeniden takma dahil) yalnızca Hansgrohe’nin önceden onayı alınarak gerçekleştirilebilir. Hansgrohe uygulanılması istenen tedbire rıza gösterdiği takdirde bu tedbirin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan masrafları üstlenir. İlk nihai müşteri, aksi kararlaştırılmadıkça, yeni hansgrohe ürününü en yakın Hansgrohe satış ortağından kendisi teslim almakla yükümlüdür. Değiştirilen hansgrohe ürünü, söküldükten sonra Hansgrohe mülkiyetine geçer.
 3. Satın alma bedeli iadesi
  Hansgrohe satın alma bedelinin karşılanmasını seçtiği ve bunu yazılı olarak onayladığı takdirde ilk nihai tüketici hatarlı hansgrohe ürününü geri verir ve Hansgrohe kullanıcıya satın aldığında ödediği parayı geri öder. Satın alma bedeli iade edildiğinde, hatalı hansgrohe ürününün mülkiyeti Hansgrohe’ye geçer.

VI. Gerekçesiz garanti talebinin sonuçları

Müşterinin bir hatayı garanti kapsamına giren bir vaka olarak bildirmesi, ancak bu üretici garantisi kapsamında garanti hizmeti için gereken şartların karşılanmaması nedeniyle, ürünün nakliyesi veya taşınması sırasında ortaya çıkan masraflar ilk nihai müşteri tarafından karşılanacaktır. Buna ek olarak ilk nihai müşteri, Hansgrohe tarafından ürünün herhangi bir şekilde sökülmesi veya incelenmesi veya iade nakliyesi için yapılan işçilik masrafları da dahil olmak üzere tüm masrafları da karşılar.
İlk nihai müşteri, garantinin geçerli olmadığı ve onarım kaynaklı muhtemel masraflar hakkında bilgilendirildikten sonra yine de onarımın yapılmasını isterse, yedek parça ve işçilik masraflarını kendisi karşılayacaktır.
Şayet hansgrohe ürünü teslimat sırasında anlaşılmayan bir eksikliğe sahip ise Hansgrohe, iyi niyet jesti çerçevesinde bu hatanın giderilip giderilemeyeceğine özel olarak karar verir. Bu durumda, ilk nihai müşterinin arızanın giderilmesi için yasal bir talebi olamaz.

VII. Diğer haklar

İşbu ihtiyari üretici garantisinden doğan haklara ek olarak, ilk nihai müşteri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın yasal haklara da sahiptir. 
Diğer bakımdan bu üretici garantisi; ilk nihai müşterinin hansgrohe ürününü satın aldığı hansgrohe satış ortağına karşı sahip olabileceği diğer yasal veya sözleşmeden doğan hakları (özellikle garanti haklarını) etkilemez.
İlk nihai müşterinin Hansgrohe’ye yönelik yasal hakları da garanti ile sınırlandırılmaz veya değiştirilmez. Bu husus özellikle Ürün Sorumluluğu Kanunu kapsamındaki zorunlu yasal sorumluluk hükümleri veya Hansgrohe’nin her türlü haksız sorumluluğu için geçerlidir.
İlk nihai müşterinin haklarının sürekliliği, bir garanti durumunun varlığına ve ilk nihai müşterinin garanti çerçevesindeki talebine bakılmaksızın geçerli olacaktır.

VIII. İletişim

Hansgrohe Armatür Ltd. Şti.
Ortaklar Cad. Bahçeler Sok.Efe Han Zemin Kat No:20/C
Mecidiyeköy Şişli - İstanbul Türkiye

info@hansgrohe.com.tr

 

hansgrohe uzmanları

Size en yakın hansgrohe bayi veya yetkili servisine ulaşın